Evaluering og prøver

På Lindeskolen opfatter vi børnene som hele mennesker. Derfor vil vi også gerne evaluere deres indsats ud fra en helhedsopfattelse. Kort sagt betyder det, at vi evaluerer og vurderer eleverne i forhold til både deres faglige, sociale og personlige udvikling. Grundlæggende skal både ros og kritik altid være konstruktiv. Ros skal ikke få eleven til at gå med næsen i sky, og kritik skal ikke få eleven ned med nakken.

I stedet er formålet med evalueringen at give eleven en større indsigt i sig selv og skabe motivation for at fortsætte udviklingen i en positiv retning. Ligeledes skal evalueringen også medvirke til, at eleven kan se meningen med skolegangen. Derfor sørger vi for i det daglige at give feedback på det abejde eleverne laver. Derudover giver lærere og pædagoger cirka to gange om året alle elever en nuanceret og fyldestgørende feedback. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig, og skal overordnet give eleverne en forståelse af disse spørgsmål:

Hvad er mine stærke sider lige nu?

Hvad er mine svage sider lige nu?

Hvad bidrager jeg med til fællesskabet?

Hvad har jeg brug for hjælp til?

Hvad har jeg allerede godt styr på?

Hvad har jeg brug for at udvikle?

Disse evalueringer træder i stedet for den traditionelle brug af karakterer. I de tilfælde, hvor det skønnes motiverende for den enkelte elev, vil vi dog undtagelsesvis give karakterer som en del af evalueringen. Som afslutgning på grundskolen laver eleverne hos os et afsluttende projekt, som indgår i den samlede og afsluttende evaluering, hvor vi også fokuserer på ungdomsuddannelser og uddannelsesafklaring. Hvis eleven og elevens forældre selv ønsker det, kan man dog også vælge at tage den almindelige afgangsprøve i niende klasse, men det er frivilligt om man ønsker det.

Eleverne kan uproblematisk gå direkte fra 9. klasse videre til alle ungdomsuddannelserne; gymnasium, teknisk skole, handelsskole etc. uden afgangsprøve - blot skal de til en uformel optagelsesprøve og/eller en samtale på det kommende uddannelsessted. Dette gælder også fra 2019, hvor der kommer generelle stramninger i forhold til optag på samtlige ungdomsuddannelser.